Auteursrechthebbenden

Beschrijf hoe jullie omgaan met de rechten van de makers/rechthebbenden verbonden aan de digitale objecten; dat kunnen makers, producenten maar ook organisaties zijn. Hoe metadateren jullie deze rechten?

Hoe moeten wij omgaan met auteursrecht? 

Auteursrecht is een internationaal erkende vorm van intellectueel eigendomsrecht, die automatisch ontstaat als iemand een origineel werk maakt. Een auteursrechtelijk beschermd werk kan gewoonlijk niet worden getoond zonder toestemming van de eigenaar.

Om aan de Auteurswet en de daaruit voortvloeiende plichten te voldoen, moet een collectie houdende organisatie informatie over de maker en.of rechthebbende van een digitaal object in de administratieve metadata opnemen. 

Wat doen wij als we de rechthebbenden niet kunnen identificeren? 

In sommige gevallen is het onmogelijk om de maker en/of rechthebbende te identificeren. We spreken in dit geval van verweesde werken. Voorbeelden van verweesde werken kan men vinden in webarchieven maar ook in oude collecties in bibliotheken waar de herkomstinformatie van het digitale object ontbreekt. In dit geval is het van belang dat een organisatie formuleert hoe zij handelt op het moment dat een rechthebbenden van een verweesd werk zich alsnog meldt.


Wat is het risico als wij de gegevens van makers/rechthebbenden onvoldoende vastleggen?

Om aan de Auteurswet en daaruit voortkomende rechten te voldoen moet de organisatie de makers/rechthebbenden van digitale objecten in de digitale collecties registreren. Als de organisatie de makers/rechthebbenden van digitale objecten onvoldoende registreert, kan dat ertoe leiden dat men geen goed inzicht heeft wat toegestaan t.a.v. het behoud en openbaarmaking/gebruik van de collectie. Enerzijds kan dat tot gevolg hebben dat men door gebrek aan inzicht ten onrechte collectie-onderdelen niet openbaar durft te maken of anderzijds te ver gaat en juist inbreuk pleegt op de auteurswet.


Welke vragen kunnen wij onszelf stellen?

  • Is er informatie bekend over de makers en/of rechthebbenden van de digitale objecten in onze collectie?
  • Op welke manier documenteren we deze informatie?
  • Hoe worden onze doelgroepen geïnformeerd over wat ze wel/niet met de digitale objecten mogen? 
  • Preserveert onze organisatie verweesde werken?
  • Zo ja, wat is ons beleid op het moment een rechthebbende zich alsnog meldt?
hoe verwoorden andere instellingen 'Auteursrechthebbenden'

Tenzij het werk tot het publieke domein behoort, blijft het intellectuele-eigendomsrecht in principe bij de auteursrechthebbende berusten totdat eventuele overdracht ervan heeft plaatsgevonden. Beeld en Geluid respecteert de privacy van de schenker en de gerechtvaardigde belangen van de auteursrechthebbende.

Waar mogelijk zal Beeld en Geluid proberen om met het eigendomsrecht ook het auteursrecht op de werken te verkrijgen. Uitgangspunt hierbij is dat het toegankelijk maken van de audiovisuele documenten en/of ondersteunend materiaal het wezenskenmerk van archief en archiefbeleid is. Richtsnoer bij verwerving is daarom dat beschikbaarstelling voor ten minste educatief en cultureel gebruik mogelijk moet zijn. Beeld en Geluid stelt zich overigens terughoudend op als de schenker niet overtuigend kan aantonen dat hij behalve over het eigendomsrecht ook daadwerkelijk over het auteursrecht beschikt om over te dragen.

Beeld en Geluid stelt zich overigens terughoudend op als de schenker niet overtuigend kan aantonen dat hij behalve over het eigendomsrecht ook daadwerkelijk over het auteursrecht beschikt om over te dragen.

Dartmouth College Library is committed to providing access to digital materials while respecting and upholding the intellectual property rights of authors and obtaining prior consent when the creator’s identity is known. Rights management actions will be documented and rights information will be preserved with digital content.

Het Nationaal Archief stelt een overdrachtsdocument op waarin de intellectuele eigendomsrechten ofwel in zijn geheel overgedragen worden aan het NA, ofwel gedeeltelijk. In het laatste geval dient gespecificeerd te worden welke rechten wel en niet worden overgedragen.